Biz Kimiz:

Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği olarak bizler, göç alanında uzun yıllardır gönüllü olarak çalışan feminist kadınlarız.Derneğimiz; çeşitli sebeplerle Türkiye’ye gelmek zorunda kalmış mülteci kadınların uğradıkları ayrımcılık ve her türlü şiddeti görünür kılmak ve kadınlar lehine, kadınlarla birlikte daha sürdürülebilir politikalar üretmek amacıyla 2018 yılı ocak ayında kuruldu.Örgütlenme nedenlerimizden en önemlileri mülteci kadınları da örgüt ağına dâhil etmek, örgütsel kapasitelerini güçlendirmek, sorun ve ihtiyaçlarını birlikte tespit etmek ve çözüm yönünde birlikte çalışma stratejisi oluşturmak konusunda çalışmalar yapmaktır.

Türkiye’de hedef kitlemiz olan mülteci kadınların başvurabileceği toplumsal cinsiyet perspektifi ile bakan, hak temelli bir örgütlenme için kurulmuş olan derneğimiz; kadınların, kadına yönelik şiddetle mücadele amacı ile kurulan, kurucuları ve üyeleri arasında mülteci kadınların da yer aldığı ilk kadın örgütüdür.Kurulduğumuz günden itibaren tüm çalışmalarımızı mülteci kadınlarla birlikte yürütmekteyiz.

 

Amacımız:

Göçmen, mülteci ve sığınmacı kadınların kapasitelerini güçlendirmeleri için destekleyici çalışmalar yapmak.Bunun yanı sıra Türkiye’de yaşayan göçmen veya Türkiyeli kadınlar olarak temaslarımızı tesadüflerin ötesine taşımak, birlikte hayatımızı etkileyen konular üzerine söz üretmek ve beraber güçlenmekle birlikte birbirimizi daha yakından tanımak.

Birbirimizin yaşadığı gündelik ve yaşamsal sorunları öğrenmek, deneyimlerimizi paylaşmak, ortaklıklarımızı keşfetmek ve dayanışmak.İhtiyaçlarımızı var ise sorunlarımızı birlikte tespit etmek, bu ihtiyaç ve sorunların giderilmesine yönelik uygun çalışmaların planlanmasına katkıda bulunabilmektir.

Göçmen, mülteci ve sığınmacı kadınlarla kadın hakları alanındaki başlıca konular üzerine fikir ve deneyimlerimizi paylaşmak ve birlikte mücadele vermek için yürüyeceğimiz uzun yolun ilk adımlarını atmak üzere karşılıklı etkileşim atölyeleri, eğitim programları, ortak etkinlikler ve örgütsel deneyimlerini güçlendirici çalışmalar planlanmıştır.

Mülteci hakları alanında çalışan mevcut karma organizasyonlar göçmen kadınlara genel olarak hizmet alıcı olarak yaklaşmaktadırlar.UGKDD ise kuruluşundan itibaren kadınların bilgi ve deneyimlerinin öneminin altını çizmiş, kadınların bir araya gelmesinin yarattığı potansiyelin bilincinde olarak kadınların özneliğini temel almış ve mevcudiyetini ve faaliyetlerini bunun üzerine kurmuştur.Yakın zamanda göçmen kadınların da hizmet sağlayıcı olmalarına olanak sağlayacak eğitici eğitimleri ve kadın çalışma gruplarının sayısı artacaktır.Derneğimiz bu tür çalışmaları bir üst seviyeye taşıyarak göçmen kadınlarla birlikte kurduğu örgütü genişleterek alanda yeni ve öncül faaliyetlerde bulunmayı planlamaktadır. Günümüze değin gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmaların yanı sıra yeni atölyelerle hedef kitlemiz olan kadınların örgütsel kapasitelerinin güçlendirilmesi için odak grup çalışmaları ile liderlik becerilerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması planlamıştır.

Derneğimizin Faaliyet Alanları Ve Hizmetleri:

Derneğin faaliyet alanları, ulusal ve uluslararası etkileşim ve iletişim ağları kurmak; yeni işbirliği olanakları yaratmak; saha araştırmaları ve izleme/değerlendirme çalışmaları yapmak; bilginin üretilmesi, yaygınlaştırılması ve erişilebilir olmasını sağlamak; hedef kitle kadınlarla birlikte her alanda üretim yapmak; kadınlar arasında ayrım gözetmeksizin toplumsal farkındalık yaratmak; bu amaca destek sağlayacak ulusal ve uluslararası projeler başlatmak, yürütmek, mevcut projelere destek vermektir.

Derneğimizin Hedef Kitlesi:

Suriye, Afganistan, İran, Irak, Ürdün, Lübnan, Filistin, Afrika Ülkeleri, Türki Ülkeler, Balkanlar, Rusya, Ukrayna, Moldovya, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan vb. Ülkelerden Türkiye’ye çeşitli nedenlerle (savaş, iç savaş, siyasi, yoksulluk, şiddet) gelmiş olan göçmen-mülteci kadınlar, çocuklar ve yerel halktan kadınlar ve çocuklarıdır.

Derneğimizin Misyonu:

Herhangi bir ayrım gözetmeksizin Türkiye’ye gelmiş göçmen kadınlar çocuklar lgbt bireyler ve engelli kadınların insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürme biçimleri için hak temelli yaklaşımı, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyici güçlendirici çalışmaların yürütülmesi.

Derneğimizin Vizyonu:

Göçmen kadınlar da dahil kadına dair her türlü ayrımcılığın ve nefret söylem ve eyleminin olmadığı bir ortam yaratmak.

Derneğimizin Temel Değerleri ve İlkeleri:

  • İnsan odaklılık
  • Kapsayıcılık
  • Çoğulcu katılımcılık
  • Göçmen kadınların insan hakları özelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunuculuğu
  • Toleransı yüksek çoğulcu ve dirençli toplum için mücadele ve duruş
  • Güçlendirici kalkınma uygulama ve politikaları benimseme
  • Şeffaflık